Ζητήματα στην εκπαίδευση STEM και πώς μπορείτε να τη βελτιώσετε

Η εκπαίδευση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Ωστόσο, οι επιδόσεις των μαθητών στα μαθήματα STEM παραμένουν μάλλον χαμηλές και μόνο μια μειοψηφία μαθητών συνεχίζει να σπουδάζει αυτά τα μαθήματα αργότερα. Επομένως, είναι σημαντικό να αφυπνίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τα θέματα αυτά σε νεαρή ηλικία. Η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης στους κλάδους STEM είναι απαραίτητη τόσο για τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών όσο και για την επίτευξη δίκαιων αποτελεσμάτων. 

Στην εκπαίδευση STEM, οι μαθητές συχνά επικεντρώνονται σε ένα στενό φάσμα διαδικαστικών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ατομικά, σε ομάδες ή χρησιμοποιούν τεχνολογία. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλά κίνητρα και ενδιαφέροντα για το STEM. Οι μαθητές θα αισθάνονται ότι οι γνώσεις τους είναι λιγότερο πολύτιμες όταν η μάθηση STEM αφορά κυρίως τη γνωστική δέσμευση για την επίτευξη της σωστής απάντησης. Είναι δύσκολη η μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική διδασκαλία και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των διδασκόντων είναι πολυάριθμοι

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ρομποτικής και τις λύσεις
της
O3 Out of the Ordinary.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για την προώθηση της εκπαίδευσης STEM μεταξύ των μαθητών και για τη δημιουργία ενός πιο μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος:

1 Δωμάτια απόδρασης

Τα εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στις τάξεις STEM. Ενθαρρύνουν την παιγνιώδη εκμάθηση νέων αντικειμένων και δεξιοτήτων, καθώς και την επανάληψη, εμβάθυνση και μεταφορά των υφιστάμενων γνώσεων. Επιπλέον, οι μαθητές εκπαιδεύονται σχετικά με τις επιπτώσεις των δικών τους συμπεριφορών, στον εαυτό τους και στους άλλους. Ενισχύονται επίσης οι δεξιότητες της αυτοπεποίθησης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της εκτίμησης διαφορετικών απόψεων.

Είναι επίσης μια παρακινητική, μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας, στην οποία οι μαθητές διαχειρίζονται οι ίδιοι τη μάθησή τους. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, ο δάσκαλος ενεργεί ως παρατηρητής. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές αναπτύσσουν ανεξάρτητα τις δικές τους ιδέες, εξετάζουν τις κατάλληλες στρατηγικές, δημιουργούν λύσεις, τις επιδιώκουν ενεργά και αξιολογούν τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό το είδος της ενεργητικής, παιγνιώδους προσέγγισης των μαθητών προάγει την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και μπορεί να βοηθήσει στην παρακίνηση και τη δέσμευση των μαθητών.

Εκτός από τις αίθουσες διαφυγής, έχουν αναπτυχθεί και άλλες μορφές, όπως βιβλία διαφυγής, αίθουσες διαφυγής επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακά παιχνίδια διαφυγής.

 

2 Συνεργασία με επαγγελματίες STEM

Οι διαλέξεις είναι ένας συνηθισμένος τρόπος για να έρθουν επαγγελματίες STEM στην τάξη.Αυτή η μέθοδος μπορεί να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό μαθητών. Κάνοντας μια προσωπική σύνδεση με έναν τομέα σταδιοδρομίας STEM, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να το σκεφτούν και οι ίδιοι.

Καθώς οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν νέα θέματα, οι επισκέψεις STEM παρέχουν υποστήριξη. Αυτό έχει διαπιστωθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις κατώτερες τάξεις, όπου οι εκπαιδευτικοί πρέπει συχνά να καλύψουν υλικό που δεν εμπίπτει στο πεδίο της εκπαίδευσής τους.

Οι μαθητές που γνωρίζουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας STEM και, κυρίως, κατανοούν καλύτερα τι σημαίνει να εργάζεσαι σε αυτόν τον τομέα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλέξουν να ακολουθήσουν αυτούς τους τομείς στο μέλλον. Εκτός από την κατανόηση των σταδιοδρομιών STEM, η παρουσία επαγγελματιών στην τάξη παρέχει στους μαθητές απαντήσεις από τον πραγματικό κόσμο για το γιατί αυτά που μαθαίνουν είναι σημαντικά.

 

3 Ευαισθητοποίηση των γονέων

Δεδομένου ότι τα παιδιά περνούν, κατά μέσο όρο, το 80% των ωρών που είναι ξύπνια με τους γονείς τους (LIFE Center, 2005), οι γονείς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μάθηση των παιδιών τους. Η στάση του παιδιού απέναντι στις φυσικές επιστήμες διαμορφώνεται σε νεαρή ηλικία (5-11), όταν είναι πιο πιθανό να περνούν χρόνο με τους γονείς τους. Μέσω της βοήθειας για το σπίτι, της παρουσίας σε σχολικές εκδηλώσεις και του επηρεασμού της επαγγελματικής πορείας, η γονική εμπλοκή επηρεάζει θετικά την εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών. Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους έχει επίσης συνδεθεί με την αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών, τον προσανατολισμό στη μαεστρία (την αντίληψη ότι οι μαθητές έχουν τον έλεγχο των δικών τους εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων) και τη δέσμευση στο σχολείο (Bandura, 1994). 

 

4 Περιβάλλον μικρών τάξεων

Η σημασία της διδασκαλίας σε μικρές τάξεις για την εκπαίδευση STEM μπορεί να φανεί στην εκπαίδευση Maker, η οποία παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες για πρακτικές σχεδιασμού και μηχανικής, δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω της κατασκευής και εμπνέει το ενδιαφέρον των μαθητών για STEM. Ενώ η εκπαίδευση STEM θέτει υψηλή προτεραιότητα στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης, οι οποίες είναι και οι δύο απαραίτητες για τη σκέψη ανώτερης τάξης, οι μικρές τάξεις παρέχουν τις καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη δημιουργικών και καινοτόμων ικανοτήτων στους μαθητές.

Είναι απαραίτητη η μετάβαση από την παραδοσιακή διδασκαλία σε μεγάλες τάξεις/ολόκληρη τάξη σε μια πιο μαθητοκεντρική και εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία σε μικρές τάξεις. Όταν τα μεγέθη των τάξεων είναι μικρότερα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε μεμονωμένους μαθητές και να τους εμπλέκουν σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες.

 

5 Συνδέστε την τάξη με τον πραγματικό κόσμο

Στους τομείς STEM, τα παιδιάι λύνουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου, οπότε είναι σημαντικό να ενσωματώσετε αυτές τις λύσεις στο πρόγραμμα σπουδών. Τα STEM βοηθούν τους μαθητές να μάθουν δεξιότητες που θα είναι αμέσως χρήσιμες στον πραγματικό κόσμο, πράγμα που είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτά.

Η εκπαίδευση STEM προσφέρεται για μάθηση βάσει σχεδίων, επομένως η ενσωμάτωση ομαδικών σχεδίων είναι το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή της. Εκτός του ότι βοηθούν τους μαθητές να διερευνήσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου, τα έργα αυτά τους δίνουν επίσης την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά και να μάθουν δεξιότητες συνεργασίας. Συμμετέχοντας σε ένα έργο, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους. Ξοδεύουν μια εκτεταμένη χρονική περίοδο ερευνώντας και δημιουργώντας μια λύση σε ένα πρόβλημα. Τα έργα STEM θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ή τη δημιουργία ενός μοντέλου μιας γέφυρας.

 

6 Αξιολόγηση

Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας η αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων STEM. Με την πολυπλοκότητα του STEM, ο εβδομαδιαίος προβληματισμός και οι αλλαγές (αν είναι απαραίτητο) μπορούν να κάνουν την τάξη ένα ισχυρότερο περιβάλλον. Οι εξετάσεις και τα σύντομα τεστ δεν ταιριάζουν γενικά με μια τέτοια πρακτική προσέγγιση της μάθησης. Η χρήση διαμορφωτικών αξιολογήσεων για τον έλεγχο της προόδου των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είναι πολύ πιο αποτελεσματική, καθώς παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση που αποσκοπεί στη βελτίωση των μαθητών και της μάθησής τους.

Οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις είναι επίσης χρήσιμες για τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων των μαθητών, γεγονός που τους επιτρέπει να εντοπίσουν τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Για παράδειγμα, η κατασκευή ενός πρωτοτύπου για μια εργασία ή η δημιουργία μιας ερευνητικής πρότασης αποτελούν παραδείγματα διαμορφωτικών αξιολογήσεων.

 

Συμβουλές όπως αυτές είναι μόνο ένα κλάσμα των αμέτρητων δυνατοτήτων στον τομέα. Συνολικά, αξίζει να ενθαρρύνετε τους μαθητές να συμμετέχουν σε ό,τι έχει να προσφέρει το STEM, επειδή μπορεί ακόμη και να καταλήξουν να έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο STEM. Μπορεί να μην είναι εύκολο να εμπνεύσουμε τις μελλοντικές γενιές, αλλά αποδίδει σε μεγάλο βαθμό και είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε ραντεβού για να μάθετε περισσότερα για την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM εδώ!