Περίεργες Δημιουργίες

Δημοτικό

Αρχάριο

STEAM, Μηχανική

Μέσω αυτής της ενότητας μπορείτε να αναπτύξετε τις δεξιότητες σχεδιασμού μηχανικής των μαθητών σας, καθώς θα εξευρευνήσουν πώς να αντιλαμβάνονται τη φύση ενός προβλήματος, να εφευρίσκουν συλλογικά λύσεις, να δοκιμάζουν και να αναπροσαρμόζουν. Θα έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν την ικανότητα τους να επιλύουν προβλήματα μέσω ερωτημάτων που θέτουν περιορισμούς, αλλά και να βελτιώνονται εμπνεόμενοι από τις ιδέες των υπολοίπων. Όλα αυτά ενώ οξύνουν την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν τόσο τα σφάλματα τους και το τι χρειάζεται για να πετύχουν, συγκρίνοντας, τροποποιώντας και αξιολογώντας την κάθε λύση.

Οι μαθητές θα βελτιώσουν, επίσης, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καθώς θα συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις που αφορούν στις λύσεις.