Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που είναι ειδικευμένοι στην ανάλυση δεδομένων (data literacy), δηλαδή γνωρίζουν ποικίλους τρόπους να αναζητούν και να βρίσκουν δεδομένα, παρέχουν εσωτερικούς στόχους και επαγγελματική μάθηση οταν καλούνται να καθοδηγήσουν τους συναδέλφους τους..

Του Crystal J. Caballero

Σύμφωνα με πηγές οι εκπαιδευτικοί που έχουν ηγετικό στυλ εκπαίδευσης κατανοούν τη σημασία της λήψης αποφάσεων και επιδιώκουν την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας. Ακόμη, όλο και περισσότερες σχολικές μονάδες απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς τους να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο βελτίωσης των επιδόσεων που διέπεται από το μοντέλο Plan-Do-Study-Act (PDSA)

Το μοντέλο PDSA είναι μια διαδικασία διερεύνησης της βελτίωσης σε τέσσερις φάσεις που αποσκοπεί στην αξιολόγηση αλλαγών μικρής κλίμακας. Η διαδικασία PDSA αποτελείται από πειραματικούς κύκλους που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν την αλλαγή, να την πραγματοποιήσουν, να μελετήσουν τα αποτελέσματα και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα υιοθετώντας, προσαρμόζοντας ή εγκαταλείποντάς την. 

Συνολικά, το μοντέλο PDSA αποτελεί μία συνεργατική, καθοδηγούμενη διαδικασία που στοχεύει στην ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση.

Η παρακολούθηση και η ανάλυση δεδομένων μπορεί να φαίνεται δύσκολη διαδικασία για πολλούς εκπαιδευτικούς, γεγονός που συχνά λειτουργεί καταλυτικά και τους αποδεσμέυει από την επιθυμία ενασχόλησης με αυτό το πεδίο. Οι διαχειριστές των προγραμμάτων αυτών μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες με την εφαρμογή ενός μοντέλου PDSA και ενός πειστικού πλαισίου εγγραμματοσύνης στα δεδομένα για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να είναι σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν τα δεδομένα που ανακαλύπτουν με επάρκεια.

Αυτό το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: έρευνα για τον γραμματισμό δεδομένων, διεξαγωγή επαγγελματικής ανάπτυξης (PD) για την ανάπτυξη του γραμματισμού δεδομένων, καθιέρωση και χρήση κοινής ορολογίας κατά τη συζήτηση των δεδομένων και ανάλυση και παρουσίαση τους.

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ρομποτικής και τις λύσεις
της
O3 Out of the Ordinary.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA LITERACY)

Οι διαχειριστές (π.χ. ο διευθυντής του σχολείου) τις μεθόδους που αφορούν τον γραμματισμό και την ανάλυση δεδομένων, έτσι ώστε οι συνεδρίες να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του προσωπικού του σχολείου. Οι διαχειριστές μπορούν να προσδιορίσουν τον γραμματισμό δεδομένων και τις γνώσεις κάθε εκπαιδευτικού μέσω ανώνυμων ερευνών, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την ικανότητά τους να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν δεδομένα, μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert.

Εκτός από την έρευνα στους εκπαιδευτικούς, οι αρμόδιοι μπορούν να παρατηρήσουν το ποσοστό κατανόησης των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων κατά τη διάρκεια του συνεργατικού σχεδιασμού, των ομαδικών συναντήσεων και των συναντήσεων του προσωπικού, λαμβάνοντας λεπτομερείς σημειώσεις σχετικά με το πόσο καλά οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τα δεδομένα για να εξάγουν νόημα και να προσδιορίσουν απτά επόμενα βήματα.

Αφού οι διαχειριστές αξιολογήσουν και μετρήσουν το επίπεδο γνώσεων στο γραμματισμό δεδομένων για κάθε εκπαιδευτικό, θα πρέπει να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς-ηγέτες τους για να αναπτύξουν προσαρμοσμένες συνεδρίες PD για την ανάπτυξη των γνώσεων στην ανάλυση δεδομένων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία θα είναι οι “ειδήμονες των δεδομένων” στη σχολική κοινότητα. Αυτοί θα διδάξουν ρητά στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς πώς να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν τα δεδομένα και θα καθοδηγήσουν το προσωπικό στην εξέταση των δεδομένων για να επεξεργαστούν τι σημαίνουν όλα αυτά και να διαχωρίσουν τα πιθανά επόμενα βήματα.

Οι συνεδρίες PD θα πραγματοποιούνται μεθοδικά κατά τη διάρκεια του συνεργατικού σχεδιασμού, των συναντήσεων προσωπικού ή/και των ομαδικών συναντήσεων. Αυτές οι συνεδρίες θα πρέπει πάντα να καθοδηγούνται από μια ατζέντα και ένα πρωτόκολλο που θα μεταφέρει τους κανόνες της ομάδας, τις προσδοκίες και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η ανάγνωση, η συγγραφή και η επικοινωνία δεδομένων είναι περίπλοκη για πολλούς εκπαιδευτικούς. Για να απλοποιήσουν τη διαδικασία, οι διαχειριστές πρέπει να συνεργαστούν με τους ειδήμονες για να καθιερώσουν από κοινού που θα χρησιμοποιεί όλο το προσωπικό του σχολείου όταν αναλύει και συζητά δεδομένα. Η συμφωνημένη κοινή ορολογία θα πρέπει να αποτυπωθεί μέσω ενός εγγράφου ορισμού των όρων που θα μοιράζεται με όλο το προσωπικό του σχολείου. Ο ορισμός θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων και να διανεμηθεί σε όλο το προσωπικό ως απτή πηγή αναφοράς κατά τη συζήτηση των δεδομένων.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε ραντεβού για να μάθετε περισσότερα για την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM εδώ!

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η διοίκηση του σχολείου θα πρέπει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που αναδεικνύουν τα δεδομένα να τα αναλύουν και να τα παρουσιάζουν με δημιουργικό τρόπο. Η ανάλυση των δεδομένων δεν χρειάζεται να είναι βαρετή- μπορεί να παρουσιάζεται με καινοτόμους τρόπους, αυξάνοντας τη δέσμευση και την αποδοχή του προσωπικού. Οι διευθυντές θα πρέπει να ενθαρρύνουν σταθερά τους εκπαιδευτικούς που αναδεικνύουν τα δεδομένα να συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας παρουσίασης δεδομένων και ενός πρωτοκόλλου που ενθαρρύνει το προσωπικό να διαβάζει, να γράφει και να επικοινωνεί δεδομένα. 

Συνολικά, γίνεται κατανοητό ότι η εφαρμογή του μοντέλου PDSA μέσω ενός συναρπαστικού επιμορφωτικού πλαισίου με πιστότητα, αναπτύσσει καλύτερη κατανόηση στην ανάλυση δεδομένων ενώ παράλληλα δένει την ομάδα. Ποτέ δεν είναι αργά για να αναπτθχεί ο τρόπος γραμματισμού και να αναδειχθούν οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων στους εκπαιδευτικούς. Αν δεν έχετε ήδη ξεκινήσει, ελπίζουμε ότι αυτό το πλαίσιο θα σας δώσει ένα σαφές έναυσμα και πλάνο!

Maria Thebaud Leonard, Adri Wedstalke, Michael Gubisch, Sabrina N. Crusoe και Kenneth Nance συνέβαλαν σε αυτό το άρθρο.

Πηγή: https://www.edutopia.org/article/data-literacy-skills-teachers