Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM | LEGO® Education και άλλες πλατφόρμες

Πώς να χρησιμοποιήσετε στο STEM και την ρομποτική τα δεδομένα που παρέχονται για να βελτιώσετε την επαγγελματική σας ανάπτυξη και τα αποτελέσματα στην τάξη.

 

Σύμφωνα με πηγές οι εκπαιδευτικοί που έχουν ηγετικό στυλ εκπαίδευσης κατανοούν τη σημασία της λήψης αποφάσεων και επιδιώκουν την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας. Ακόμη, με σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών τους, όλο και περισσότερες σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικά κέντρα απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς τους να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο βελτίωσης των επιδόσεων που διέπεται από το μοντέλο Plan-Do-Study-Act (PDSA)

Το μοντέλο PDSA είναι μια διαδικασία διερεύνησης της βελτίωσης σε τέσσερις φάσεις που αποσκοπεί στην αξιολόγηση αλλαγών μικρής κλίμακας. Η διαδικασία PDSA αποτελείται από πειραματικούς κύκλους που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν μία αλλαγή στον τρόπο εργασίας τους ή στον τρόπο διδασκαλίας, να την πραγματοποιήσουν, να μελετήσουν τα αποτελέσματα και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα υιοθετώντας, προσαρμόζοντας ή εγκαταλείποντας την. 

Συνολικά, το μοντέλο PDSA αποτελεί μία συνεργατική, καθοδηγούμενη διαδικασία που στοχεύει στην ταχεία και αποτελεσματική αλλαγή μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και στην αξιολόγηση τους.

Η παρακολούθηση και η ανάλυση δεδομένων μπορεί να φαίνεται δύσκολη διαδικασία για πολλούς εκπαιδευτικούς, γεγονός που τους οδηγεί σε αποφυγή αυτών των διαδικασιών. Οι διαχειριστές των διαδικασιών αυτών μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες με την εφαρμογή ενός μοντέλου PDSA και ενός πιεστικού πλαισίου εκμάθησης της εξαγωγής και ανάλυσης των δεδομένων στους εκπαιδευτικούς της μονάδας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν, να επικοινωνούν τα δεδομένα που ανακαλύπτουν με επάρκεια και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Αυτό το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

  • έρευνα για την γνώση σχετικά με τα δεδομένα και την ανάλυση τους
  • επαγγελματική ανάπτυξη μέσω βιωματικής εκπαίδευσης (PD) των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σχετικά με τα  δεδομένα,
  • καθιέρωση και χρήση κοινής ορολογίας κατά τη συζήτηση των δεδομένων
  • ανάλυση και παρουσίαση τους

Μία τέτοια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEM, σε σχολεία, φροντιστήρια και εκπαιδευτικά κέντρα.

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ρομποτικής και τις λύσεις
της
O3 Out of the Ordinary.

Εκπαιδευτικός διδάσκει σε μαθητές με την χρήση ρομποτικής

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA LITERACY)

Οι διαχειριστές (π.χ. ο διευθυντής του σχολείου) πρέπει να αξιολογούν τις μεθόδους που αφορούν τον εγγραμματισμό στην ανάλυση δεδομένων, έτσι ώστε οι επιμορφώσεις σε αυτόν, να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του προσωπικού του σχολείου. Οι διευθυντές μπορούν να προσδιορίσουν τον εγγραμματισμό δεδομένων και τις γνώσεις κάθε εκπαιδευτικού μέσω ανώνυμων ερευνών, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την ικανότητά τους να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν δεδομένα, μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert (π.χ. αξιολόγηση από το 1-5). 

Εκτός από την έρευνα στους εκπαιδευτικούς, οι αρμόδιοι μπορούν να παρατηρήσουν το ποσοστό κατανόησης των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων κατά τη διάρκεια του συνεργατικού σχεδιασμού, των ομαδικών συναντήσεων και των συναντήσεων του προσωπικού, λαμβάνοντας λεπτομερείς σημειώσεις σχετικά με το πόσο καλά οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τα δεδομένα για να εξάγουν συμπεράσματα και να προσδιορίσουν απτά επόμενα βήματα.

Αφού οι υπεύθυνοι αξιολογήσουν και μετρήσουν το επίπεδο των γνώσεων στην κατανόηση και ανάλυση δεδομένων, θα πρέπει να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς-ηγέτες τους για να αναπτύξουν προσαρμοσμένες συνεδρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας τους και την απόκτηση εμπειριών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία θα είναι οι “ειδήμονες των δεδομένων” στη σχολική κοινότητα. Αυτοί θα διδάξουν ρητά στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς πώς να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν τα δεδομένα και θα καθοδηγήσουν το προσωπικό στην εξέταση των δεδομένων για να επεξεργαστούν τι σημαίνουν όλα αυτά και να διαχωρίσουν τα πιθανά επόμενα βήματα.

Οι συνεδρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Professional Development) θα πρέπει να πραγματοποιούνται μεθοδικά κατά τη διάρκεια του συνεργατικού σχεδιασμού, των συναντήσεων προσωπικού ή/και των ομαδικών συναντήσεων. Αυτές οι συνεδρίες θα πρέπει πάντα να καθοδηγούνται από μια ατζέντα και ένα πρωτόκολλο που θα μεταφέρει τους κανόνες της ομάδας, τις προσδοκίες και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η ανάγνωση, η καταγραφή και η επικοινωνία των δεδομένων είναι περίπλοκη για πολλούς εκπαιδευτικούς. Για να απλοποιήσουν τη διαδικασία, οι υπεύθυνοι πρέπει να συνεργαστούν με ειδικούς για να καθιερώσουν μια κοινή μέθοδο για όλο το προσωπικό του σχολείου όταν αναλύει και συζητά δεδομένα. Η συμφωνημένη κοινή ορολογία θα πρέπει να αποτυπωθεί μέσω ενός εγγράφου ορισμού των όρων που θα μοιράζεται με όλο το προσωπικό του σχολείου. Ο ορισμός θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων και να διανεμηθεί σε όλο το προσωπικό ως απτή πηγή αναφοράς κατά τη συζήτηση των δεδομένων.

Στα σχέδια μαθήματος της Ο3 για τον εξοπλισμό της LEGO® Education, παρέχονται έτοιμες ρουμπρίκες και φύλλα αξιολόγησης για τους μαθητές έτσι ώστε να αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτικούς ή να αυτοαξιολογηθούν και να συλλέξουν δεδομένα για την κατάσταση, αλλά και ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών τους. Ένα παράδειγμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Κλείστε ένα ραντεβού με έναν ειδικό και ενημερωθείτε για τις λύσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε στην Ο3, σχετικά με την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM εδώ:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η διοίκηση του σχολείου θα πρέπει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που αναδεικνύουν τα δεδομένα να τα αναλύουν και να τα παρουσιάζουν με δημιουργικό τρόπο. Η ανάλυση των δεδομένων δεν χρειάζεται να είναι βαρετή – μπορεί να παρουσιάζεται με καινοτόμους τρόπους, αυξάνοντας τη δέσμευση και την αποδοχή του κοινού. Οι διευθυντές θα πρέπει να ενθαρρύνουν σταθερά τους εκπαιδευτικούς που αναδεικνύουν τα δεδομένα να συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας παρουσίασης δεδομένων και ενός πρωτοκόλλου που ενθαρρύνει το προσωπικό να διαβάζει, να γράφει και να επικοινωνεί δεδομένα. 

Συνολικά, γίνεται κατανοητό ότι η εφαρμογή του μοντέλου PDSA μέσω ενός συναρπαστικού επιμορφωτικού πλαισίου με αφοσίωση, αναπτύσσει καλύτερη κατανόηση στην ανάλυση δεδομένων ενώ παράλληλα δένει την ομάδα. Ποτέ δεν είναι αργά για να αναπτυχθεί ο τρόπος εκμάθησης και να αναδειχθούν οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων στους εκπαιδευτικούς. Αν δεν έχετε ήδη ξεκινήσει, ελπίζουμε αυτό το πλαίσιο να σας δώσει ένα σαφές έναυσμα και πλάνο!

Κάποιες γνωστές εφαρμογές και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Πηγή: https://www.edutopia.org/article/data-literacy-skills-teachers

By Crystal J. Caballero

Οι Maria Thebaud Leonard, Adri Wedstalke, Michael Gubisch, Sabrina N. Crusoe και Kenneth Nance συνέβαλαν στην πηγή που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το άρθρο.